ప్రతిలిపిలో చదవండి – “చంద్రశే ఖర రాఓ గారికి ఒక విజ్ఞప్తి”

“చంద్రశే   ఖర   రాఓ  గారికి ఒక  విజ్ఞప్తి”, ప్రతిలిపిలో చదవండి: https://telugu.pratilipi.com/story/cduc1jmz2a9z?utm_source=android&utm_campaign=content_share భారతీయ భాషల్లో అపరిమిత కథలను పూర్తి ఉచితంగా చదవండి,రాయండి మరియు వినండి