ప్రతిలిపిలో చదవండి – “చంద్రశే ఖర రాఓ గారికి ఒక విజ్ఞప్తి”

“చంద్రశే   ఖర   రాఓ  గారికి ఒక  విజ్ఞప్తి”, ప్రతిలిపిలో చదవండి: https://telugu.pratilipi.com/story/cduc1jmz2a9z?utm_source=android&utm_campaign=content_share భారతీయ భాషల్లో అపరిమిత కథలను పూర్తి ఉచితంగా చదవండి,రాయండి మరియు వినండి

Published by

B. Someswar Rao

60 years of journalism, from the age of 16, and two books later, life has so much more to offer, there is no looking back. Not yet. Unstoppable after 70 is a simple expression of my thoughts, my triumphs, my failures and everything that makes this journey incredible. My books: - A TOWN CALLED PENURY- the changing culture of Indian journalism - JOURNALISM - Ethics, Codes, Laws Working on: - 'THE OUTHOUSE ON THE FIRST FLOOR - Coming of (Old)Age in India'

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.